Při snižování vlhkosti sklepních prostor větráním (nuceným i přirozeným), dbáme na to, abychom zvláště v letních měsících nedosáhli efektu opačného. Vlhko v teplém vzduchu se může vysrážet na studených stěnách.

Je nutné hlídat rosný bod. Voda se do zdiva dostává nejen v tekutém skupenství (voda, tající sníh), ale také ve skupenství plynném (vodní pára). Hlavním důvodem vlhnutí stavebních konstrukcí je jejich poréznost a schopnost přijímat vodu.

Vlhkost ve sklepech a suterénech může být způsobena různými vlivy. Jedním z důvodů může být srážková voda pronikající komínovými a větracími průduchy. Voda stéká po stěnách průduchů, vsakuje se do nich, nebo se hromadí ve vrstvě sazí, odkud se vsakuje do zdiva a vytváří tmavé skvrny na stěnách. Odstranění tohoto zavlhání je možné osazením ventilační hlavice, která zabrání vtékání vody, ale umožní větrání komínového tělesa. Řešením je rovněž vyvložkování komína se zaústěním do sběrné nádoby, která má odtok nebo je vyjímatelná.

Dalším důvodem zavlhání sklepů může být srážková povrchová voda, která při nesprávném vyspádování terénu okolo stavby, okapového chodníku či vozovky přitéká až k budově a vsakuje se do obvodových konstrukcí. Tato voda s sebou nese rozpuštěné chemikálie z posypů komunikací a vnáší je do stavební konstrukce.

Jak zatékání zabránit?

Je potřeba se snažit odvést srážkovou vodu od objektu co nejdále, nejlépe zaústěním do kanalizace. Pokud toto opatření není možné a voda se trvale shromažďuje v těsné blízkosti objektu, pak je nutné tuto oblast odvodnit drenážními trubkami. Je však nezbytně nutné, aby objekt měl funkční svislé izolace (např.hydroizolační stěrky) a jejich napojení na vodorovné izolace stavby.

Pozor na využití nopové folie. Ta funguje jako výborná svislá izolace, ovšem pokud není zkombinována právě s drenáží či jiným způsobem odvedení vody, ta po nopové folii steče a může se do budovy dostat třeba pod ní. Nopová folie sama o sobě vodu od domu neodvede, pouze zajistí, že v místech, kde ji umístíme, nebude moci voda skrze nic protéct.

Doporučujeme:

Dicosil 100  – hydrofobizační injektážní prostředek

Dicosil 110 – koncentrát Dicosilu 100

Aquabarier – injektážní krém

Profidicht 1K Fix - asfaltová stěrka za studena

zavřít

Zpracovávám...