Neustálé vzdělávání a osobní rozvoj jsou důležitou a nedílnou součástí naší firemní kultury.

logo EUV letech 2020-2022 u nás např. probíhá rozsáhlý projekt "Vzdělávání zaměstnanců firmy Realsan Group SE" (proj. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013176), který je spolufinancován Evropskou unií.

Obsahem projektu je celopodnikový program vzdělávání, který zajistí rozvoj lidských zdrojů v naší společnosti.  Vzdělávat se bude podstatná část zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech.

Projekt vnímáme jako hlavní nástroj rozvoje našich zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování a prohlubování jejich profesní způsobilosti, a tím také příspěvkem k vyšší výkonosti pracovníků i firmy jako celku.


Zároveň probíhají v současné době i projekty zkoumající vlastnosti produktu KLINOSAN, a to:

EU_logoTestování biologické aktivity výrobku KLINOSAN

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011265

Projekt Testování biologické aktivity výrobku KLINOSAN má za cíl otestovat odolnost výrobku KLINOSAN vůči výskytu a vývoji mikroorganismů. Testování bude mít, s ohledem na odolnost výrobku vůči nežádoucím mikroorganismům, dlouhodobější charakter. Odebraný vzorek bude uměle zestárnut a bude podroben působení modelových mikroorganismů, především plísním a bakteriím.

Cílem projektu bude prokázání odolnosti výrobku KLINOSAN vůči těmto mikroorganismům. Poskytovatelem služby je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Chemisorpce produktu KLINOSAN

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011266

Předkládaný projekt má za cíl výzkum, testování a zlepšení absorpčních vlastností stěrkové hmoty KLINOSAN, která je založená na přírodním zeolitu-klinoptilolitu. Předmětem projektu je rešerše z vědecké literatury a časopisů, patentových databází a platných technických norem. Dle poznatků bude navržena aparatura a budou vytipovány modelové polutanty a bude provedeno testování. Poskytovatelem služby je Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


zavřít

Zpracovávám...