Poslání společnosti RealSan


Posláním naší firmy je trvale pomáhat měnit lidem jejich stavby z vlhkých na suché a ze starých na nové. Neustálé zlepšování kvality služeb pro naše zákazníky se musí stát pověstné a předčít jejich očekávání. Chceme se lišit našimi návrhy řešení a doporučení od ostatních tím, že jsou takové, jaké bychom je dali sami sobě, kdyby nám jejich stavby patřily.

Základní informace


Naše společnost RealSan Group, SE byla založena v roce 2009 a vznikla vyčleněním divize obchodu ze společnosti Realsan s.r.o. Od roku 1993 se orientujeme na dodávky speciálních produktů a technologií týkajících se problematiky sanací vlhkého zdiva a hydroizolací.

Naše činnosti:

  • prodej a distribuce produktů pro sanaci vlhkého zdiva a hydroizolačních materiálů
  • stavebně technické průzkumy,  posudky,  analýzy
  • návrhy optimálních řešení pro komplexní sanaci vlhkého zdiva podle nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností.


Všichni naši technici a zaměstnanci se soustavně vzdělávají v oblastech sanace vlhkého zdiva a hydroizolací, tak aby byli schopni kvalifikovaně posuzovat a navrhovat efektivní sanační opatření. 

Současně se orientujeme i na vzdělávací programy jak pro naše stávající partnery tak i pro odbornou či laickou veřejnost. Pořádáme semináře zaměřené na problematiku sanací a hydroizolací, nebo prezentace přímo pro určitou skupinu zájemců. Mimo to také publikujeme v odborných časopisech a periodikách, zaměřených na stavební problematiku, vydáváme také i vlastní publikace. 

Naše firma má bohaté zkušenosti z oblastí postižených povodněmi, kdy jsem zajišťovali technickou pomoc a podporu při povodních letech 1997 na Moravě, 1998 ve Východních Čechách a v letech 2002 a 2006 na území České republiky. Při těchto aktivitách úzce spolupracujeme s humanitární organizací ADRA.

 

 

Vzdělávání a výzkum v Realsanu

Neustálé vzdělávání a osobní rozvoj jsou důležitou a nedílnou součástí naší firemní kultury.

logo EUV r. 2018 u nás např. probíhá rozsáhlý projekt "Vzdělávání zaměstnanců firmy Realsan Group SE" (proj. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005161), který je spolufinancován Evropskou unií.

Obsahem projektu je celopodnikový program vzdělávání, který zajistí rozvoj lidských zdrojů v naší společnosti.  Vzdělávat se bude podstatná část zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech.

Projekt vnímáme jako hlavní nástroj rozvoje našich zaměstnanců ve smyslu zdokonalování, rozšiřování a prohlubování jejich profesní způsobilosti, a tím také příspěvkem k vyšší výkonosti pracovníků i firmy jako celku.


Zároveň probíhají v současné době i projekty zkoumající vlastnosti produktu KLINOSAN, a to:

EU_logoTestování biologické aktivity výrobku KLINOSAN

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011265

Projekt Testování biologické aktivity výrobku KLINOSAN má za cíl otestovat odolnost výrobku KLINOSAN vůči výskytu a vývoji mikroorganismů. Testování bude mít, s ohledem na odolnost výrobku vůči nežádoucím mikroorganismům, dlouhodobější charakter. Odebraný vzorek bude uměle zestárnut a bude podroben působení modelových mikroorganismů, především plísním a bakteriím.

Cílem projektu bude prokázání odolnosti výrobku KLINOSAN vůči těmto mikroorganismům. Poskytovatelem služby je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Chemisorpce produktu KLINOSAN

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011266

Předkládaný projekt má za cíl výzkum, testování a zlepšení absorpčních vlastností stěrkové hmoty KLINOSAN, která je založená na přírodním zeolitu-klinoptilolitu. Předmětem projektu je rešerše z vědecké literatury a časopisů, patentových databází a platných technických norem. Dle poznatků bude navržena aparatura a budou vytipovány modelové polutanty a bude provedeno testování. Poskytovatelem služby je Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

zavřít

Zpracovávám...